29 Eylül 2016

e-Ticaret Siteleri İçin Geri Bildirim Kanunu Çıkacak

sitebizden web tasarım haberleri

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafınca hazırlanan “Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı” 22/09/2016 tarihi itibarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, e-ticaret dernek ve federasyonlarının görüşüne açıldı.

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafınca hazırlanan “Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı” 22/09/2016 tarihi itibarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, e-ticaret dernek ve federasyonlarının görüşüne açıldı.

 

Tebliğ Taslağını incelediğimizde aşağıdaki bazı önemli noktalar ile karşılaştık:

 

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan işletmeler, faaliyette bulundukları internet sitesi, mobil site veya mobil uygulamaları Bakanlığa bildirecek. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelecek ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanacak.

 

Ayrıca, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü ve ödeme yöntemleri gibi bilgiler de Tebliğ kapsamında Bakanlığa bildirilecek.

 

Bildirimde bulunan işletmelerin internet adresleri ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgilerin “www.eticaret.gov.tr” adresinden yayımlanması ve tüketicilerin bu ortamdan bilgilendirilmesi sağlanacak.

 

Ülkemizde e-ticaretin farklı ticaret türlerinde ve mal / hizmet sektörlerinde gelişimini izlemek bu alandaki verilerin eksikliğinden dolayı şimdiye kadar sağlıklı şekilde yapılamıyordu. Düzenleme ile e-ticaretin gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye imkan sağlayacak istatistiki veriler ayrıntılı şekilde izlenecek ve değerlendirilecek.

 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kuruluyor

Elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi ve Tebliğ kapsamında bildirim yapılabilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kurulacak. Tebliğ uyarınca bildirimde bulunması öngörülen işletmeler ETBİS’e, http://www.eticaret.gov.tr adresi veya e-Devlet kapısı üzerinden ulaşabilecek.

 

Tebliğ Metni

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik ticaret politikasının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer tüzel kişilerin elektronik ticarete yönelik bildirim yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin bildirim yükümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelerin gerçekleştirildiği elektronik ticaret ortamlarına uygulanmaz.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağ: Elektronik ticarete dair işlemlerin yapılmasına imkân sağlayan internet gibi bilgisayar tabanlı ortamları,

b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,

d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcı: Elektronik ticaret yapılmasına imkan sağlayan yazılımları geliştiren ve/veya hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcılara barındırma hizmeti sunan gerçek ya da tüzel kişileri,

e) Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS): Elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla Bakanlıkça oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında bildirim yapılabilmesine olanak sağlayan bilgi sistemini,

f) Elektronik ticaret ortamı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformları, 

g) Elektronik ticaretin türü: Elektronik ticaretin tarafları olan devlet, işletme ve tüketici arasında yapılan ve elektronik ticaretin yönünü gösteren sınıflandırmayı,

ğ) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,

h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 

ı) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sistemi tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı, 

ifade eder.

 

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 5 - (1)Aracı hizmet sağlayıcı ve kendine ait elektronik ortamda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılaraşağıda belirtilen hususlarda bildirimde bulunur:

a) Esnaf ve sanatkâr veya gerçek kişi tacir ise T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası; tüzel kişi tacir ise MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası.

b)Tebligata elverişli KEP adresi.

c) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunduğu mobil uygulama ve alan adı.

ç) Elektronik ticaretin türü.

d) Elektronik ticaret faaliyeti dışındaki ticari faaliyetleri.

e) Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.

f) Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.

g) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

ğ) 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

h) Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler. 

ı) Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret yapılan ülkeler ile sınır ötesi elektronik ticaretin yıllık hacmi.

i) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.

(2) Kendine ait elektronik ortamda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını birinci fıkrada belirtilenlere ek olarak bildirir.

(3) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar da birinci fıkrada belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirir.

(4) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri ve elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça gerekli görülen bilgileri dönemsel olarak bildirir.

 

Bildirim süresi

MADDE 6 - (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi dışında kalan yükümlülükler ile ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülükleri elektronik ticaret veya aracılık faaliyetine başladıkları tarihten itibaren otuz gün içinde, birinci fıkranın (ı) bendindeki yükümlülüğü ise her yıl mart ayı sonuna kadar yerine getirir.

 (2) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, bildirimle yükümlü oldukları hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde bildirir.

 (3) Elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirir.

 

Bildirim usulü

MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendisi veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından “www.eticaret.gov.tr” adresi veya e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS aracılığıyla Bakanlığa yapılır.

 

Yayımlama

MADDE 8 - (1) Bildirimde bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin olarak Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler “www.eticaret.gov.tr” adresinde yayımlanır.

 

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 5 inci maddede belirtilen yükümlülüklerini 01/06/2017 tarihine kadar yerine getirir.

 

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 01/05/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

GENEL GEREKÇE

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulamasını düzenleyen Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ise 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Anılan Kanun ve Yönetmeliğin uygulamasına yönelik olarak bildirim yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. Taslakla elektronik ticaret politikasının geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile Tebliğde belirtilen diğer tüzel kişilerin elektronik ticarete yönelik bildirim yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Türkiye’de, e-ticaretin farklı ticaret türlerinde ve mal/hizmet sektörlerinde gelişimini izlemek, bu alandaki verilerin eksikliğinden dolayı sağlıklı şekilde yapılamamaktadır. Ülkemizde bu alanda kullanılan verilerin büyük çoğunluğu, Bankalararası Kart Merkezi tarafından derlenen ve internet üzerinden gerçekleşen kartlı ödemelere dayanmaktadır. Bu haliyle, Türkiye’de gerçekleşen e-ticaretin hacmi ve detayları tam olarak ortaya konulamamaktadır. Ülkemizde e-ticaret alanında sağlıklı ve sürdürülebilir politika, strateji ve eylemlerinin oluşturulması için, bu alandaki veri ve göstergelerin sürekli şekilde derlenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de farklı ticaret türleri (B2C, B2B, B2G, C2C vs.) ve farklı sektörler (seyahat, elektronik, hazır giyim, gıda, sayısal içerik vs.) için e-ticaret hacminin ve gelişiminin ölçümüne imkân verecek verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Tebliğ sayesinde e-ticaretin gelişimini izlemeye ve değerlendirmeye imkân sağlayacak istatistiki veriler ayrıntılı şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Ayrıca e-ticaret işletmelerinin belirlenebilir ve ulaşılabilir olması sağlanabilecek ve bu şekilde tüketicilerin e-ticaret olan güveni artırılabilecektir.

 

Bu itibarla, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağının, elektronik ticarette hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların belirlenebilir ve ulaşılabilir olmasına, ihtiyaç duyulan istatistiklerin üretilmesine, kayıt dışılığın önüne geçilmesine ve e-ticaretin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.


Kaynak: https://www.techinside.com/

Tüm Haberler